Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als VZW aan deze verplichting?

Op 31 oktober 2018 trad het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017
tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België
(in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”)

Elke vzw is verplicht om de ‘uiteindelijke begunstigden’ van de vzw mee te delen aan het UBO-register, via de elektronische applicatie op MyMinFin.
De deadline om dit register in te vullen is uitgesteld tot 30 september 2019.

Uiteindelijke begunstigde?

We verduidelijken wie een ‘uiteindelijke begunstigde’ is:

De benaming ‘uiteindelijke begunstigde’ is nogal verwarrend. De term ‘begunstigde’ lijkt een persoon aan te duiden die de middelen van een vzw kan verkrijgen. In een vzw is echter geen winstuitkering mogelijk aan natuurlijke personen.
Eventuele winsten moeten opnieuw geïnvesteerd worden in de werking van de vzw. Ook bij ontbinding en vereffening van de vzw gaat het netto-actief naar een belangeloos doel en dus nooit naar één of meer natuurlijke personen.

Daarom is het van belang dat u weet wat de UBO-wetgeving bedoelt met de uiteindelijke begunstigden van een vzw.
Het gaat om de volgende categorieën van personen:

– de bestuurders,

– de personen die gemachtigd zijn de vereniging in en/of buiten rechte te vertegenwoordigen,

– de dagelijkse bestuurders,

– elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging uitoefent.

– de natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht of werkzaam is

De uiteindelijke begunstigden zijn in de meeste gevallen de personen die zeggenschap of beslissingsrecht hebben over (het vermogen van) de vzw en het vermogen kunnen aanwenden ter realisatie van de belangeloze doelstelling van de vzw.
Deze personen hebben niet zelf recht op het vermogen van de vzw! Voor de meeste vzw’s volstaat het om de leden van de raad van bestuur te registreren.

Meer info:

elektronische applicatie op MyMinFin : https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

aangesloten clubs bij V.C.H.H.D. kunnen via dynamoproject informatie opvragen www.dynamoproject.be