Nieuw privacybeleid VCHHD vzw

PRIVACYBELEID V.C.H.H.D. VZW

INLEIDING

Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. GDPR, ofwel General Data Protection Regulation, vervangt alle nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten. V.C.H.H.D. vzw stelt zijn beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met deze wetsbepalingen.
V.C.H.H.D. vzw hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, abonnees, contacten, stakeholders en bezoekers van de websites. Daarom willen wij u duidelijk informeren over hoe V.C.H.H.D. vzw omgaat met het behandelen en het beveiligen van de persoonlijke gegevens. Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens V.C.H.H.D. vzw verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u moet doen als u uw persoonlijke gegevens wenst na te kijken, wijzigen of verwijderen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is V.C.H.H.D. vzw.
Adres: Astridlaan 30, 8370 Blankenberge
Telefoonnummer: +32 (0)50 41 40 77

Indien u vragen heeft over de manier waarop V.C.H.H.D. vzw met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan u op elk ogenblik een email sturen naar info@vchhd.be. Op dit adres kan u ook terecht indien u uw gegevens wenst in te zien of te laten wijzigen.

DOELEINDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

V.C.H.H.D. vzw is een belangenorganisatie voor hengelaars, honden- en andere dierensporters binnen de sportsector. Onze doelstellingen zijn de volgende:

 • Promoten;
 • Een unieke hengel-, honden- en dierensportverzekering voor persoonlijke lichamelijke schade en lichamelijke en materiële schade aan derden (België + Nederland);
 • Gratis Hengelsport magazine, het ledenblad van de Vlaamse hengelsport;
 • Professionele ondersteuning bij allerhande hengel-, honden- en dierensportproblemen;
 • Belangenbehartiging van de hengel-, honden en dierensport naar alle overheidsniveaus;
 • Talloze diensten naar aangesloten clubs

De belangrijkste activiteiten van V.C.H.H.D. vzw zijn te omschrijven als volgt:

 • Promotie van de weidelijke sportvisserij en hondensport aan de hand van de uitgifte van brochures, inrichten van studiedagen en vertegenwoordiging op beurzen;
 • Uitgave van ons tweemaandelijks ledenblad Hengelsport;
 • Organisatie en coördinatie van club-, nationale en internationale wedstrijden;
 • Opleiding van jeugdmonitoren en begeleiden van jeugdige sporters;
 • Organisatie en ondersteuning van Jeugddagen;
 • Verdediging van de visrechten en de hengelsportbelangen in het algemeen op zowel gewestelijk, nationaal als internationaal niveau;
 • Bescherming van de waterkwaliteit en het natuurlijk milieu van onze Vlaamse openbare viswaters;
 • Advies en wetenschappelijke ondersteuning inzake visstandsbeheer van viswateren beheerd door aangesloten verenigingen;
 • Uitgave van educatieve publicaties inzake water- en visstandsbeheer;
 • Algemene ombudsdienst naar de sportvisserij en hondensport via het secretariaat.

V.C.H.H.D. vzw houdt enkel gegevens bij over personen, clubs en bedrijven die noodzakelijk zijn voor:

 • Het uitvoeren van een schriftelijke overeenkomst: lidmaatschap, deelname aan cursussen en events, bestellingen van boeken, advertenties, standen, banners, ed.
 • het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van V.C.H.H.D. vzw zoals hierboven beschreven nodig voor het bestaan van V.C.H.H.D. vzw te garanderen.
 • Onze websites, nieuwsbrieven en social media te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
 • Het voldoen aan de wetten en regelgevingen waaraan V.C.H.H.D. vzw onderhevig is (onder meer personeelsbeleid en vzw-wetgeving)
 • De beslechting van eventuele geschillen.

V.C.H.H.D. vzw bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doelstellingen. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

(PERSOONS)GEGEVENS DIE V.C.H.H.D. VZW VERWERKT

De gegevens die V.C.H.H.D. vzw verzamelt, zijn steeds gerelateerd aan uw federatie/club, behoudens in het geval van een individueel lidmaatschap en. Ook van V.C.H.H.D. vzw personeelsleden en bestuurders worden specifieke persoonlijke gegevens verzameld om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door en voor HR, de VZW-wetgeving, ed.

Hierna volgt een opsomming:

 • Federatie/clubnaam en gegevens ten behoeve van algemene administratie en facturatie;
 • Contactpersonen met hun specifieke gegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven magazines en digitale nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan events;
 • Leden met hun specifieke gegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven magazines en digitale nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan events;
 • Gegevens van personeelsleden om personeelsdossier te vervolledigen;
 • Identiteitskaartgegevens en privé-gegevens van wettelijke vertegenwoordigers van V.C.H.H.D. vzw (i.e. bestuurders).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

V.C.H.H.D. vzw zal de door haar verwerkte persoonsgegevens niet uitwisselen met derden tenzij uitdrukkelijk medewerking en akkoord wordt verleend in het kader van specifieke campagnes.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

V.C.H.H.D. vzw registreert enkel gegevens die u zelf beslist om ons, uw club en federatie toe te vertrouwen en door u zelf, uw club of federatie zijn opgegeven.

BEWARING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op:

 • inzage in uw gegevens;
 • verbetering van deze gegevens;
 • uitschrijving of verzoek om vergeten te worden, tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van de vereniging V.C.H.H.D. vzw.

Deze zaken kan u melden via mail aan: info@vchhd.be.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet V.C.H.H.D. vzw toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.
Datalekken zullen onmiddellijk gemeld worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

FOTO’S

Foto’s gebruikt en/of genomen tijdens de events van V.C.H.H.D. vzw en waarop nadrukkelijk bepaalde personen herkenbaar zijn, zullen enkel gebruikt worden mits toestemming van de betreffende personen. Dezelfde maatregel geldt eveneens voor specifieke detailfoto’s van processen en/of producten tenzij de firma deze zelf ter publicatie aanbiedt. Overzichtsfoto’s worden wel gebruik zonder toestemming.

LINKS

Op de websites van V.C.H.H.D. vzw vindt u links naar websites van andere partijen. V.C.H.H.D. vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

V.C.H.H.D. vzw heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Ga daarom regelmatig dit document na.
Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Laatst gewijzigd: 12 juni 2018.